065-0955839, 065-0936529 (คุณศักดิ์)

การอบรมพนักงาน


การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทางบริษัทฯ สามารถจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสถานที่ของท่านตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ได้ภายใน 15 วัน (กรณีที่ใช้บริการ รปภ.จำนวนมาก) นับตั้งแต่วันที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างกันเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ดังต่อไปนี้  หรือแล้วแต่ตกลงตามสัญญาจ้าง

กำหนดการเข้าเวรตามปกติ

ระยะเวลาการทำงาน 12 ช.ม. ตลอด 24 ช.ม. แบ่งออกเป็น 2 ผลัด ดังนี้คือ

ผลัดที่ 1. 07.00 – 19.00 น.   หรือ   08.00 – 20.00 น.
ผลัดที่ 2. 19.00 – 07.00 น.  หรือ   20.00 – 08.00 น.

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกำลังพลสำรองไว้สำหรับไว้ทดแทนพนักงานที่ ขาดหรือขาดโดยไม่แจ้งบริษัท ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อนหรือลาออกโดยกะทันหัน การลาออกล่วงหน้า หรือในกรณีที่หน่วยงานใดต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสริมเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมกำลังพล ไว้ตลอดเวลา เพื่อเป็นกำลังสำรองในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 24 ช.ม.

การตรวจเยี่ยม พนักงานรักษาความปลอดภัย

ในระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษของบริษัท ฯ เข้าไปตรวจตรา การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และประสานงาน“ผู้ว่าจ้าง”เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทุกวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จะจัดให้มีหัวหน้าผลัดเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชา ในเรื่องระเบียบวินัย และประสานงานกับ”ผู้จ้าง”เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูง

การอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ทางบริษัทฯ จัดให้มีการอบรม ด้านการดับเพลิงกับทางพนักงาน รปภ. ทุกคน และจะเรียกทดสอบความพร้อมเป็นครั้งคราว ไปตามความเหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน และจัดเสนอแผนการจับกุมในกรณีที่มีการโจรกรรม และแผนการซ้อมดับเพลิง ต่อ “ผู้ว่าจ้าง” พร้องทั้งบริษัทรับบริการจัดเจ้าหน้าที่พนักงาน ดับเพลิงอบรมและซ้อมดับเพลิง ต่อหน่วยงาน หรือบริษัทของท่าน

1. พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างทุกคน  ผ่านการฝึกอบรมผจญเพลิงเบื้องต้น  โดยแสดงเอกสารการผ่านการฝึกอบรมต่อผู้ว่าจ้างภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

2.จัดอบรมชี้แจงวิธีการป้องกัน  และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง  ด้วยการฝึกอบรม  ถึงวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิง  และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งอยู่ในอาคารว่ามีชนิดใดและลักษณะเป็นอย่างไร  รวมถึงคุณสมบัติและขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์นั้น ๆ รวมทั้งจัดทำข้อปฏิบัติงานในอาคารอย่างน้อย   ปีละ 2  ครั้ง  โดยจะทำการจัดอบรมให้แล้วเสร็จครั้งแรกภายใน  2  เดือน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

3.จัดทำคู่มือปฏิบัติตนในยามเกิดอัคคีภัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

2.การอพยพคนออกจากอาคารในยามเกิดอัคคีภัย  และขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกตุการณ์สงบการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐานที่กำหนด

3.ทำรายงานการตรวจสอบเชิงป้องกันอุปกรณ์ดับเพลิงของอาคาร  เป็นประจำทุกเดือน  เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมทำงานเมื่อเกิดเหตุ

แผนการฝึกอบรมพนักงาน


ลำดับ เรื่อง หลักการปฏิบัติ
1 ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติตัวทั่วไป เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน –  รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่อง มารยาท
–  รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องระเบียบวินัย
–  รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องการสังเกตการณ์
–  รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องฝึกท่าเดินและระเบียบแถว
–  รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องการช่วยชีวิตเบื้องต้น
–  การอบรมเรื่องการเขียนรายงานประจำวัน
2 ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม –  การฝึกการจับกุม
–  ฝึกต่อสู้ด้วยท่ามือเปล่า
–  ฝึกการดับเพลิง
–  ฝึกการใช่วิทยุสื่อสาร
–  อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และ หน้าที่หลักของ รปภ.
3 ฝึกด้านการบริการ และ อบรม –  การบริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในหน่วยงานที่ประจำอยู่
–  การช่วยเหลือลูกค้า
–  การจราจร
–  มารยาทต่อลูกค้า
4 การประชาสัมพันธ์ ระหว่าง รปภ. และ หน่วยงาน –  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามของหน่วยงาน
–  อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน
–  อบรมเกี่ยวการปรับตัว เข้ากับหน่วยการ ที่ประจำอยู่
–  ประชาสัมพันธ์ให้ รปภ. ทราบทุกเรื่องที่ศูนย์ แจ้งมา
–  ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

แผนการฝึกอบรมพนักงาน


อบรมวิชาชีพ รปภ.
เมื่อบริษัทรับสมัครพนักงาน รปภ.และเจ้าหน้าที่หัวหน้า รปภ.แล้วบริษัทจะทำการฝึกอบรมเพื่อความพร้อม ต่อการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยมารยาท
  พนักงานฟังบรรยาย
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
– หน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ
– ความเข้าใจต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาต่าง ๆ
– การมีมารยาทและความสุภาพกับการบริการฯ ล ฯ
พนักงานฟังบรรยาย
–  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในกรณีเกิดเพลิงไหม้
–  การใช้และการวัดระดับน้ำยาเคมีประเภทถังดับเพลิง
–  วิธีการสังเกตปัญหาและการเกิดเพลิงไหม้
–  วิธีการช่วยเหลือและระงับเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้
–  การแจ้งประสานงานในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
พนักงานฟังบรรยายและสาธิต
–  การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
–  การเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น
–  การแจ้งประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ฯ ล ฯ

สิ่งพิเศษที่เราให้ท่านเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์รักษาความ


ลำดับ รายการ จำนวน
1. เครื่อง Mobile จำนวน – เครื่อง (เฉพาะอาคารสูง และ พื้นที่กว้าง ๆ)
2. วิทยุสื่อสาร Communication Radio พนักงาน รปภ.ใช้วิทยุสื่อสารทุกนายฟรี
3. ระบบนาฬิกายาม ดิจิตอล ดูแลงาน และวางระบบ  ฟรี(ตลอดอายุงาน สัญญาจ้าง)
4. Guard Tour System

สิ่งพิเศษที่เราให้ท่านเกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้


แผนการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง


ลำดับ รายการ สิทธิ

1.

สาธิตและบรรยายการดับเพลิงพร้อมออกใบรับรอง (จากทางราชการ) (ฟรี) 1 ครั้ง/ปี( กรณีใช้บริการ รปภ. 10 นาย ขึ้นไป )

แผนสาธิตการซ้อมดับเพลิง

บริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานและเตรียมแผนการรับมือต่อเพลิงไหม้รวมถึงการบรรยายและสาธิตการซ้อมดับเพลิงเมื่อมีการร้องขอจากทางผู้ว่าจ้างพร้อมออกใบรับรองแผนการดับเพลิงประจำปี

พนักงานฟังบรรยายและสาธิต 

–  เจ้าหน้าที่ลงมือปฏิบัติจริง
–  การดับเพลิงอย่างถูกวิธี
–  การดับเพลิงด้วยการใช้เวลาสั้นที่สุด ฯลฯ

พนักงานฟังบรรยายและสาธิต

–    การใช้สายยางอย่างถูกวิธี
–    การเก็บสายยางอย่างถูกวิธี
–   ความเข้าใจการใช้ตู้แดงของทางอาคาร ฯลฯ

พนักงานฟังบรรยายและสาธิต

–   การม้วนเก็บสายยางและการรีด น้ำออก

เครื่องดับเพลิงอาคาร

บริษัทมีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวงในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงประจำจุดต่าง ๆ ตูแดง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง และเครื่องมือหนักทำลายเครื่องกีดขวางจากส่วนที่มีในสถานที่อาคาร

เครื่องดับเพลิงอาคาร

บริษัทมีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวงในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงประจำจุดต่าง ๆ ตูแดง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง และเครื่องมือหนักทำลายเครื่องกีดขวางจากส่วนที่มีในสถานที่อาคาร

พนักงานฟังบรรยายและสาธิต
–  การใช้ตู้แดงและหัวจ่ายน้ำดับเพลิงอย่างถูกวิธี
  พนักงานฟังบรรยาย
–  วิธีการดับเพลิงโดยการใช้สายยางของทางฝ่ายอาคารพนักงานฟังบรรยายและสาธิต
–  การดับเพลิงด้วยท่อแรงดันน้ำสูง
–  การจับสายแรงดันน้ำสูงอย่างถูกวิธี
–  การจับสายท่อแรงดันสูงตั้งแต่2 – 4 คน

วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์เสริม

• รองเท้าบูทกันฝน  เสื้อกันฝน
• ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฉาย
• วิทยุสื่อสาร   เครื่องวิทยุ mobile
• สายจราจร  เสื้อจราจร
• ทีวีวงจรปิดและอุปกรณ์สัญญาณกันขโมย สมุดรายงานต่าง ๆ   ( ตามเงื่อนไขการว่าจ้าง )
• อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะงาน เช่น นาฬิกาตรวจเวลา วิทยุสื่อสารมือถือ

บริษัท มีนโยบายเชิงรุกในการทำงานกล่าวคือการติดต่อประสานงานอย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากความล่าช้าในการติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานกับผู้ว่าจ้างจึงกำหนดให้พนักงานทุกคนมีวิทยุสื่อสารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายกับว่าจ้างแต่อย่างใด

  วิทยุสื่อสาร Communication Radio
– เป็นเครื่องมาตรฐานกำลังส่งสูงสุดใช้พกพาติดตัว
– กำหนดให้พนักงานทุกนายต้องพกติดตัวตลอดเวลาปฏิบัติหน้าที่
  เครื่อง MOBILE
– กำหนดให้ใช้เฉพาะหน่วยงานที่มีพื้นที่กว้าง ๆ หรืออาคารสูง ๆ
– เป็นแม่ข่ายไว้บริการทางฝ่ายอาคารหรือเจ้าหน้าที่ห้องวิทยุ

บริการหลังการขาย

นาฬิกายาม (Guard tour system, GTS)
ขจัดปัญหาการหลับยาม / ไม่เดินตรวจตรา / แอบเซ็นชื่อลงเวลาล่วงหน้า  เครื่องมืออันชาญฉลาด สามารถตรวจสอบและวัดผลงาน รปภ.  ได้อย่างง่ายดาย  ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่ทำให้บันทึกข้อมูล และรายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ แม่นยำ โดยเก็บข้อมูล และรายงานผลทางคอมพิวเตอร์ ทาง Excel และ PDF และ ส่งข้อมูลทางอีเมล์ หรือ อัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์ได้

เครื่องแลกบัตร เก็บประวัติผู้มาติดต่อ  Visitor Management System (VMS)(กรณีจ้างงานรปภ. 10 คน ขึ้นไป)
bitVisitor คือเครื่องแลกบัตรเข้าออกหน่วยงาน ของผู้มาติดต่อ (visitor) เครื่องจะเก็บเวลา IN-OUT พร้อมถ่ายภาพบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ ภาพใบหน้า ภาพพาหนะ รวมทั้งภาพเอกสารสำคัญ เพียงเสียบปลั๊กที่ป้อม  ก็พร้อมใช้งานได้ทันที
bitVisitor ใช้ง่ายคล้ายเครื่อง ATM ผู้ใช้ที่ส่วนใหญ่คือเจ้าหน้าที่ รปภ. ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้าน IT หรือแม้แต่การพิมพ์ดีดก็สามารถใช้ได้  หรือเมื่อเกิดกรณี รปภ.เปลี่ยนกะเปลี่ยนคน ก็ส่งต่องานได้ง่าย ไม่เสียเวลาเรียนรู้ ไม่เป็นปัญหากับฝ่ายบริหาร  แลกบัตร ผู้มาติดต่อ
bitVisitor ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ จึงไม่ต้องมี Windows ไม่มี virus และปัญหาจุกจิก ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในป้อม รปภ.ได้จริง เพราะทนร้อน ทนชื้น ตลอดจนตัวแมลงต่างๆ หากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ก็มีระบบสำรองไฟได้นาน 4 ถึง 8 ชั่วโมง (นานกว่า UPS ทั่วไปถึง 8 เท่า)

 

 1. บริษัทฯ จะจัดฝึกอบรมใหญ่ให้กับ รปภ. ตามหน่วยงานที่มี รปภ.ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปเดือนละ 1 ครั้ง
 2. ในกรณีที่เป็นหน่วยงานใหม่ ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูแลการทำงานภายในอาทิตย์แรก และอาทิตย์ต่อไปจะเข้าตรวจโดยทำการสุ่มตรวจตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน และ ตามความเสี่ยงของ หน่วยงานที่อาจจะเกิดการโจรกรรมได้
 3. กรณี“ผู้ว่าจ้าง”ขอเปลี่ยนตัว รปภ.ทางบริษัทฯพร้อมเปลี่ยนตัวให้แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ดื่มสุราหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับ “ผู้ว่าจ้าง” จะทำการเปลี่ยนตัวให้ทันที
 4. บริษัทจะส่งใบประเมินผลงานให้ทาง “ผู้ว่าจ้าง” ประเมินผลการทำงานในการปฏิบัติงานของพนักงาน.เดือนละ1 ครั้งในรอบการวางบิล
 5. กรณี “ผู้ว่าจ้าง” โทรศัพท์ขอพบสายตรวจหรือหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการจะมาพบไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 6. บริษัทฯจะจัดส่งประวัติของพนักงาน รปภ. ให้ “ผู้ว่าจ้าง” ก่อนปฏิบัติงาน
 7. บริษัทแจ้งระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ต่อ พนักงาน รปภ. ก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดการทำงานก่อนการปฏิบัติหน้าที่จริงตามความเหมาะสม
 8. “ผู้ว่าจ้าง” หรือ รปภ.แจ้งว่าหน่วยงานมีปัญหาเร่งด่วนทางบริษัทฯจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมาพบภายใน 60 นาที
 9. บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาจากกรณีท่านส่งสรุปผลประเมินการทำงานของ รปภ.ทันทีให้เสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมง
 10. บริษัทฯจัดวิทยากรมาบรรยายพร้อมสาธิตเบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงจากหน่วยงานทางราชการและเจ้าหน้าที่แผนกดับเพลิงของทางบริษัท ฟรี 1 ครั้ง / ปี (กรณีจ้าง รปภ. 10 นายขึ้นไป)
 11. บริษัทฯจัดวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆ ประจำหน่วยงานตามจำนวนอัตราจ้าง รปภ. หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
 12. เราขอสัญญาว่าจะดูแลทรัพย์สินของท่านให้เปรียบเสมือนทรัพย์สินของเราเอง
Show Buttons
Hide Buttons