065-0955839, 065-0936529 (คุณศักดิ์)

คุณสมบัติของพนักงาน


รายละเอียดคุณสมบัติของพนักงาน

 1. ชาย อายุระหว่าง 21-45 ปี สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไปหรือ ผ่านการเป็นทหารและฝึกอบรมมาอย่างดี
 2. หญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้าน รปภ. มาก่อน
 4. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรง ทางบริษัทได้มีการตรวจสอบประวัติพนักงานทุกคนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 5. ต้องมีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน
 6. ต้องผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญ ของบริษัทและลงความเห็นว่าเหมาะสมกับการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยและผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพรักษาความปลอดภัยและเสริมทักษะไหวพริบด้านการบริการและการพูดจาให้เหมาะกับแต่ละหน้างานที่บริษัทดูแล
 7. ต้องไม่ติดยาเสพติด การพนัน และโรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ
 8. ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่บริษัทเข้าพบ”ผู้ว่าจ้าง”จะต้องมีการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทำการติดต่อดูแลหน้างานเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

การแต่งกายของพนักงาน

การแต่งการมี 2 แบบ

บริษัทรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย  (ลูกแถว) เสื้อสีฟ้า

บริษัทรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย   เสื้อสีดำ

อุปกรณ์ / เครื่องแบบ

เครื่องแบบและอุปกรณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เครื่องแบบประจำ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด  จะเป็นผู้ดำเนินการกำหนดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริษัทฯ ต่อไปนี้

 1. กางเกงสีดำ เสื้อแขนสั้นสีฟ้า,สีดำ
 2. แขนเสื้อด้านซ้าย ติดอาร์ม เครื่องหมายของบริษัท ฯ ทั้งสองข้าง
 3. เน็คไท ติดอาร์มเครื่องหมายบริษัท ฯ
 4. สายนกหวีดสีเหลือง
 5. รองเท้าหนังสีดำ
 6. อาวุธประจำกายกระบอง หรือปืนและกุญแจมือ
 7. ไฟฉายตรวจการตอนกลางคืน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. แขนเสื้อด้านซ้าย ติดอาร์ม เครื่องหมายของบริษัท ฯ ทั้งสองข้าง
  มีความสำคัญในการควบคุมประจำหน่อยงานและบริหารทีม  ทำหน้าที่ประสานการทำงานกับลูกค้าหรือตัวแทนให้เกิดความเรียบร้อยในแต่ละวัน  และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า  ในการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัดว่า  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะปฏิบัติงานอย่างมีวินัย  ตรงต่อเวลาและมีประสิทธิภาพ
 2. สายตรวจ
  1.) สายตรวจโซน มีหน้าที่หลักในการเข้าตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ให้คำแนะนำและตรวจสอบการทำงานของหัวหน้าชุดควบคุม และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการทำงานตามข้อกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า โดยสายตรวจจะปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
  2.) สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ มีบทบาทสำคัญในการเป็นกำลังสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ ในกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและลดการสูญเสีย พนักงานรักษาความปลอดภัยของ  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด  ทุกคน  มีขีดความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ การควบคุมและรักษาสถานที่เกิดเหตุ  การดำเนินการหลังเกิดเหตุ  วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้และการอพยพ  ยังสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในด้วยต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะสถานที่ที่พักอาศัยระดับสูง หรือสถานที่พักผ่อนต่างๆนอกจากนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยขอ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด  ทุกคนยังมีการตรวจประวัติอาชญากร  และตรวจสารเสพติดพนักงานทุกคนตามหน่วยงานต่าง ๆ ตามวงรอบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และพนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการรับมือกับเหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่าง ๆ ในกรณีที่มีการบุกรุก  ทีมงานจะรักษาพื้นที่เกิดเหตุอาชญากรรม  พร้อมแจ้งให้ตำรวจและลูกค้าให้ทราบเรื่อง และจะตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่จนกว่าอาคารจะกลับสู่สภาวะปกติ

การดูแล “ผู้ว่าจ้าง”

พนักงานรักษาความปลอดภัยของ  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัดได้รับการอบรมด้านการจัดการควบคุมการเข้าออกอาคาร  การตรวจสอบค้นหาและการควบคุมการจราจร  พนักงานของ  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด   จึงสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ไปจนการอบรมระดับสูงอาทิ  การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม  ทั้งหมดนี้เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า

1. ควบคุม ดูแลป้องกัน รักษา ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้รอดพ้นจาก โจรกรรม วินาศกรรมและอัคคีภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
2.ควบคุม ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
3.ควบคุม ดูแล การผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะและบุคคลภายนอก
4.ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้า หรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบทุกครั้ง
5.ควบคุมทำนวยความสะดวกในการจราจร ทางเข้า – ออก และภายในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานที่ควบคุมยานพาหนะ
6.ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้าง เมื่อ เลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่น ๆ ของผู้ว่าจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างออกไปภายนอกสถานที่ การตรวจค้นจะให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้หญิงเป็นผู้ตรวจค้น
7.การควบคุมการตอกบัตร ลงเวลา เข้า – ออก ในการทำงานของพนักงานผู้ว่าจ้างควบคุมการตอกบัตรแทนกัน ควบคุมการทุจริตในเวลาการทำงาน
8.ในช่วง วัน เวลา ที่บริษัทฯ โรงงานฯลฯ ปิดทำการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะคอยดูแลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก และพนักงานของบริษัทฯ โรงงาน ฯลฯ เข้ามาภายในบริเวณสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
9.เปิด – ปิด ประตู เข้า – ออกของอาคารสถานที่ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
10.เปิด – ปิด ไฟฟ้า แสงสว่าง ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
11.ในช่วงเวลายามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ  ภายในบริเวณที่รับผิด ชอบของหน่วยงานตลอดเวลาทุก 1 ชั่วโมง
12.หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าชุดคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในหน่วยงานหัวหน้าชุดจะเป็นผู้เดินตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบ และประสานงานกับผู้ว่าจ้างกรณีที่มีเหตุการณ์ ต่าง ๆเกิดขึ้น
13.ควบคุมอุปกรณ์ดับเพลิง และสถานที่ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่อาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้
14.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ทุกจุดทุกชั่วโมง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไปปัญหาหรือข้อบกพร่อง ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อต้องการไห้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเพียงหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งและนโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกด้วย

ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและห้ามต่อไปนี้


1.1 ห้ามยืนพิงหรือท้าวสิ่งใด ต้องยืนอย่างสง่าผ่าเผยองอาจอยู่ตลอดเวลา 1.2 ห้ามยืนอ่านหนังสือ หรือขีดเส้นใดๆอันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
1.3 ห้ามหลับหรืองีบในขณะปฏิบัติหน้าที่ 1.4 ห้ามดื่ม หรือกินขนม หรือกินอาหารขณะปฏิบัติหน้าที่
1.5 ห้ามเหม่อมองดูสิ่งใดจนเพลิดเพลินหรือนานเกินควร กระตือรือร้น 1.6 ห้ามสูบบุรี่ขณะปฏิบัติหน้าที่
1.7 ห้ามเดินเสียงดังในลักษณะก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่น 1.8 ห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่
1.9   ห้ามใช้กิริยาวาจาหยาบคาบ หรือส่งเสียงในลักษณะที่ไม่สมควร 1.10 ห้ามสวมแว่นตาสีไม่สุภาพ หรือกรอบสีฉุดฉาด
1.11 ห้ามรับเงินหรือของกำนันใดๆโดยเด็ดขาด 1.12 ห้ามสนิทสนมกับพนักงานของผู้ว่าจ้างเป็นการส่วนตัวเกินความจำเป็น
1.13 ห้ามดัดแปลงหรือต่อเติมเครื่องแบบ 1.14 ห้ามรับฝากสิ่งของใดๆ
1.15 ห้ามหยิบใช้ หรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือหรือสินค้าทุกชนิดของผู้ว่าจ้าง 1.16 ห้าม ฟังวิทยุ หรือร้องเพลงขณะปฏิบัติหน้าที่
1.17 ห้ามดูทีวี หรือร้องเพลงในขณะปฏิบัติหน้าที่ 1.18 ห้ามทิ้งจุดที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติหน้าที่
1.19 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 1.20 ห้ามไอ หรือจาม ด้วยอาการอันเสียงดังในขณะปฏิบัติหน้าที่
1.21 ห้ามทะเลาะกับพนักงานของหน่วยงานและ รปภ. 1.22 ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าไปหน่วยงาน
1.23 ห้ามออกก่อนเวลา 1.24  ห้ามไว้ผมยาวเกินความจำเป็น
1.25 ห้ามกระทำการทุจริต หรือกระทำการส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ 1.26  ห้ามหยอกล้อกันและแสดงกริยาไม่อันควรในหน่วยงาน
1.27 ห้ามแต่งฟอร์มที่สกปรก หรือไม่เรียบร้อยมาปฏิบัติหน้าที่ 1.28  ห้ามละเมิดกฎระเบียบของบริษัท
1.29 ห้ามเข้าไปในหน่วยงานที่ประจำอยู่ เมื่อพ้นหน้าที่หรือวันหยุด 1.30  ห้ามพูดคุยกับผู้อื่นในเรื่องอันไม่เกี่ยวกับหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่
1.31 ห้ามเล่นเกมส์สนุกใดๆ 1.32  ห้ามนินทาว่าร้ายหรือใส่ความผู้บังคับบัญชา ในทางเสื่อมเสีย
1.33 ห้ามนำทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือหน่วยงานไปใช้เป็นการส่วนตัว 1.34  ห้ามเรี่ยไร หรือ รับบริจาคสิ่งใดๆ ต่อผู้อื่น
1.35 ห้ามแบ่งพรรคพวก หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะทำให้เกิดแตกความสามัคคี  1.36  ห้ามเล่นอาวุธ (หากมี)
1.37 ห้ามแสดงกิริยาอันเป็นการกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ว่าจ้าง 1.38  ห้ามนั่งหรือนอนในหน่วยงาน
1.39 ห้ามแสดงอาการเกียจคร้าน เช่น บิดขี้เกียจ หาว หรือแสดงอาการเหนื่อยอ่อน  1.40  ห้ามกล่าวคำเท็จ
1.41 ห้ามแสดงกิริยาท่าทางส่อไปในทางชู้สาวกับผู้ที่มาติดต่อในขณะปฏิบัติหน้าที่ 1.42  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปหน่วยงานของบริษัท
1.43 ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง หรือบริษัทฯ 1.44  ห้ามจับกลุ่มคุยกัน
1.45 ห้ามว่างสิ่งของไว้ขวางทางหรือกีดขวางหรือทำให้สกปรกเกิดขึ้นในหน่วยงานและบริษัท 1.46  ห้ามไว้หนวดเครา
1.47 ห้ามถอดเครื่องแบบ หรือส่วนประกอบของเครื่องแบบออก ก่อนพ้นหน้าที่ 1.48  ห้ามเปิดเผยความลับของบริษัท

ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและห้ามต่อไปนี้


จุดบกพร่องของพนักงาน ข้อแก้ไข
1.ยืนพิงผนัง อาคาร ตู้กระจกหรือรถลูกค้า 1.ไม่ควรยืนพิงผนัง อาคาร ตู้กระจก หรือรถลูกค้า
2.มีลักษณะการยืนไม่เข็มแข็ง 2.การยืนควรยืนให้เข้มแข็ง และสง่างาม
3.ร้องเพลงขณะปฏิบัติงาน 3.ควรยืนในลักษณะอาการสงบ
4.ท่าทางเฉื่อยช้า 4.จะต้องมีความกระฉับกระเฉงเสมอ
5.ไม่ให้เกียรติลูกค้า 5.ให้เกียรติลูกค้าทุกระดับที่มาใช้บริการ
6.จับกลุ่มคุยกัน 6.ไม่ควรพูดคุยในขณะปฏิบัติงาน
7.แสดงกิริยาท่าทางที่ก้าวร้าว 7.ควรแสดงกิริยาท่าทางที่สุภาพ อ่อนน้อม
8.พูดจาไม่ไพเราะ 8.พูดจาให้ไพเราะ และมีหางเสียง
9.ไม่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 9.ควรอยู่ประจำพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
10.ดื่มสุราหรือสูบบุรี่ขณะปฏิบัติหน้าที่ 10.ไม่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
11.แต่งกายไม่สุภาพ 11.ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
12.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ 12.ควรปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
13.ร่างกายไม่สะอาด 13.ต้องรักษาความสะอาด
14.ไม่สนใจดูแลสอดส่องทรัพย์สินขอบริษัทฯ 14.ตั้งใจสอดส่อง ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ
15.นอนหลับขณะปฏิบัติหน้าที่ 15.ตื่นตัวเสมอในขณะทำงาน
16.ไม่สนใจผู้บริหารของบริษัท 16.สนใจผู้บริหารของบริษัท
Show Buttons
Hide Buttons