065-0955839, 065-0936529 (คุณศักดิ์)

บริการของเรา


บริษัทของเราให้บริการรักษาความปลอดภัย

 

ธุรกิจหลักของบริษัท

1.กลุ่มธุรกิจบริการด้านรักษาความปลอดภัย

 • อาคารสูง,อาคารขนาดใหญ่
 • อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
 • สถาบันการศึกษา
 • โรงพยาบาล
 • โรงงานอุตสาหกรรม

 

2.ให้บริการรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษ

 • รักษาความปลอดภัยงานแสดงสินค้า
 • รักษาความปลอดภัยงานอีเวนท์
 • งานพิเศษที่ต้องการใช้กำลังเป็นจำนวนมาก

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด  มีนโยบายชัดเจนในการดำเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี  มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย   ให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนแต่มิได้มุ่งหวังเฉพาะเพียงผลสำเร็จด้านผลประกอบการเท่านั้น   แต่ยังมุ่งหวังให้ผลสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการปฏิบัติที่ชอบด้วย   กฎหมาย  มีคุณธรรม  มีเกียรติ  มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นมืออาชีพมากกว่าบริษัททั่วไป  อันจะนำมาซึ่งความเชื่อถือและไว้วางใจต่อลูกค้า  คู่ค้า        ผู้ถือหุ้น สาธารณชน ที่สนใจ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ทุกคน  ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด  ผ่านการตรวจสารเสพติด และได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคน  ลูกค้าของเราจะได้รับบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานในสถานประกอบการแต่ละประเภท เพื่อตามสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า  เช่น อาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม  สถานศึกษา โรงพยาบาล ซึ่งแต่ละแห่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน

 

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ใช้ผสมผสานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์  มีความสำคัญในการรับมือกับปัญหาอาชญากรรม  ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการกระทำผิดไปอย่างรวดเร็ว  ระบบรักษาความปลอดภัย  “Security System TGS”    เป็นการบูรณาการด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง   ด้วยอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและเตือนภัยหลายรูปแบบ

 • ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก
 • ระบบ  CCTV
 • ระบบตรวจสอบบุกรุก
 • ระบบตรวจการณ์
 • ระบบดับเพลิง
 • ระบบเครื่องตรวจสอบโลหะ
 • ระบบตรวจสอบติดตามจากส่วนกลาง

 

การบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมมีมาในรูปแบบใหม่ ๆ ผู้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้เท่าทัน  เพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คือการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น  โดยมีการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง  การสำรวจและประเมินผลจากการสำรวจตรวจสอบสถานประกอบการ  การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรณีศึกษา  การกำหนดแผนรักษาความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

กระบวนการบริการรักษาความปลอดภัย

แผนกการจัดการ

 1. ให้บริการด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุณภาพ
 2. สนับสนุนความต้องการของลูกคาภายใต้แนวทางของฝ่ายบริหารจัดการในพื้นที่รักษาความปลอดภัย
 3. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 4. ติดตามตรวจสอบสถานประกอบการของลูกค้าตลอด 24  ชั่วโมง
 5. ฝึกอบรมปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบ เป็นการอบรมเพื่อการพัฒนาที่หน่วยงานต่อเนื่อง

ขอบเขตการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 1. การปกป้องชีวิต
 2. การป้องทรัพย์สิน
 3. การป้องกันการเสียหายและสูญหาย
 4. การป้องกันอาชญากรรม
 5. การบริการ
 6. การรายงาน

 

การสรรหา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด  มีกระบวนการสรรหาที่ได้มาตรฐาน  ตรวจสอบเอกสารการสมัครงานตามข้อกำหนดแล้ว  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องผ่านการสัมภาษณ์  ตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนการฝึกอบรม  เมื่อผ่านกระบวนการสรรหาแล้ว  จะได้รับการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัยที่ควรรู้เป็นอย่างดี เพื่อลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม  ผ่านการตรวจการใช้สารเสพติด  และได้รับการตรวจสอบ  ประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตรวจแห่งชาติ  ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานในสถานประกอบการ  เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า

เนื่องจาก  จำนวน รปภ.  ของแต่ละบริษัทมีจำนวนแตกต่างกัน ดังนั้น  จึงต้องเปรียบเทียบในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์  เพื่อให้เห็นว่า ในปัจจุบันแทบทุกบริษัท  มีสัดส่วนของพนักงาน  รปภ.  ที่มีการศึกษาในระดับ ป.6  ขึ้นไปเป็นสัดส่วนที่สูง  อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด  ได้ตระหนักถึงคุณค่าของคน  และการพัฒนาคน  และเล็งเห็นศักยภาพของพนักงาน  รปภ.  ที่มีประสบการณ์แม้ว่าจะมีการศึกษาที่ไม่สูงนัก จึงให้โอกาสพนักงานเหล่านี้มาร่วมงาน  และข้อดีเด่น  ของพนักงานเหล่านี้คือการรักในงานอาชีพ รปภ.  มีความซื่อสัตย์สูง  มีความอดทนสูง  และมีอายุการทำงานประสบการณ์ยาวนาน

 

การจัดกำลังพล แบบมีกำลังพลสำรอง

การจัดหา รปภ.  สำรองในแต่ละหน่วยงาน  เพื่อให้พร้อมในกาปฏิบัติงานทันที  ตลอด  24  ชั่วโมง หากมีการลา  หรือไม่มี รปภ.  ประจำจุดใด ๆ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด   ได้เตรียมความพร้อม  สำรอง รปภ.  ในแต่ละโซน  เพื่อให้บริการได้ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัท

Show Buttons
Hide Buttons