065-0955839, 065-0936529 (คุณศักดิ์)

เงื่อนไขการจ้างงาน


รายละเอียดเงื่อนไข การจ้างงาน

  1. ก่อนลงงานต้องเซ็นสัญญาจ้างทั้ง 2 ฝ่าย สัญญาจ้างจะต้องเป็นของบริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัดเท่านั้น หากไม่มีการเซ็นสัญญาจ้าง “ผู้รับจ้าง” จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความเสียหาย
  2. การจ่ายเงินค่ารักษาความปลอดภัย วางบิลทุกสิ้นเดือน เก็บเช็คทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยไม่เกินวันที่ 10 หากเกินปรับ วันละ 500 บาท/ต่อวัน
  3. สิ่งที่รับผิดชอบ จะระบุไว้ในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน
  4. สิ่งที่ไม่สามารถรับผิดชอบได้ คือ เงินสด เช็ค อาภรณ์ เครื่องประดับทุกชนิด รถยนต์ จักรยานยนต์ และรถทุกชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ปืน ปากกา แว่นตา โทรศัพท์มือถือ พระเครื่อง กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค บัตรเครดิต ศิลปวัตถุ หลักทรัพย์ต่างๆ และทรัพย์สินในยานพาหนะ เอกสารสำคัญต่างๆ
  5. วงเงินประกันความเสียหาย เท่ากับอัตราค่าจ้าง หรือ ตามที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด
  6. การปรับความผิดใดๆ ก็ตาม จะไม่เกินวงเงินค่าจ้างต่อวัน ต่อนาย
  7. เงินค่าจ้าง รักษาความปลอดภัย “ผู้ว่าจ้าง” จะใช้สิทธิยึดหน่วงถ่วงเวลาไว้เกิน กำหนดของการรับค่าจ้างตามสัญญา หรือจะนำไปหักลบกรบหนี้ หรือความเสียหายอย่างอื่น อย่างใดไม่ได้ จนกว่า จะได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ :  เงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงาน และความรับผิดชอบต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง

 

แผนการปฏิบัติงานของฝ่าย

ทาง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัดได้จัดระบบการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ  เพื่อความชัดเจนของการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ จึงมีการวางระบบการทำงานอย่างเป็นระบบ  และทางผู้ว่าจ้างได้ทราบระบบการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการของทาง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด เพื่อการติดต่อและประสานการทำงานกับฝ่ายปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วชัดเจนกับการควบคุมดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยตามหน่วยงานต่าง ๆ

 

 

Show Buttons
Hide Buttons